كميسيون انجمنهاي علمي ايران

- isacmsrt.ir

Iran scientific associations commission ISAC MSRT - كميسيون انجمنهاي علمي ايران

  670,976   $ 960.00

Yektaweb یکتاوب - Advanced Websites Systems- طراحی وب سایت های تخصصی

- yektaweb.com

یکتاوب نرم افزار مدیریت یکپارچه پایگاه های اینترنتی علمی و دانشگاهی - يكتاوب دستاورد سالها پژوهش و تجربه براي طراحی وب سایت های پیشرفته و برپايي پايگاههاي اينترنتي تخصصی است

  423,806   $ 5,400.00

Zahedan Journal of Research in Medical Sciences

- zjrms.ir

مجله علمي پژوهشي تحقیقات علوم پزشکی زاهدان وابسته به دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني زاهدان به منظور گسترش و نشر فعاليت هاي علمي و پژوهشي محققان داخل و خارج كشور به...

  1,092,175   $ 720.00

انجمن آمار ايران

- irstat.ir

Iranian statistical society

  729,035   $ 960.00

Jazireh Danesh - جزيره دانش

- jazirehdanesh.com

Jazireh Danesh is an Iranian scientific & educational web site, promoted for all groups searching for science & technology, created by AWT yektaweb Web Site Manager

  789,892   $ 960.00

Journal of Behavioral Sciences - مجله علوم رفتاري

- jbs.ir

Journal of Behavioral Sciences - مجله علوم رفتاري

  974,177   $ 720.00

فصلنامه برنامه ریزی و بودجه

- jpbud.ir

فصلنامه علمی - پژوهشی برنامه ریزی و بودجه با انتشار مقالات پژوهشی در موضوعات اقتصادی، مدیریتی و اجتماعی در راستای تقویت زیرساخت علمی مناسب برای ارتقای سطح دانش تخصصی و فنی جامعه...

  1,108,355   $ 720.00

مجله اقتصادی- ماهنامه بررسی مسایل و سیاستهای اقتصادی

- ejip.ir

مجله اقتصادی- ماهنامه بررسی مسایل و سیاستهای اقتصادی Monthly Quarterly Journal of Economic Research and Policies

  1,168,425   $ 720.00

فصلنامه فرايند مديريت و توسعه

- jmdp.ir

فصلنامه علمی - پژوهشی فرایند مدیریت و توسعه با انتشار مقالات پژوهشی در موضوعات مدیریتی، توسعه و اجتماعی در راستای تقویت زیرساخت علمی مناسب برای ارتقای سطح دانش تخصصی و فنی...

  836,569   $ 960.00

فصلنامه علمی- پژوهشی نوآوری و ارزش‌آفرینی

- journalie.ir

Quarterly Journal of Innovation and Enterpreneurship فصلنامه علمی- پژوهشی نوآوری و ارزش‌آفرینی

  1,340,128   $ 480.00

پایگاه جامع علمی مدیریت:::سازمان مدیریت صنعتی

- scimi.ir

انتشارات سازمان مدیریت صنعتی دسترسي به مقاله، كتاب و ساير محصولات دانشي در موضوعات: سازمان و سيستم - معماری سازمانی - طراحی و تحليل و مهندسی سيستم ها - طراحی ساختار سازمانی...

  572,163   $ 1,200.00