نهاد ریاست جمهوری-مرکز ارتباطات مردمی ریاست جمهوری

- saamad.ir

پورتال سیگما1-

  148,788   $ 46,200.00

نهاد ریاست جمهوری-Cila

- cila.ir

پورتال سیگما1-

  1,287,308   $ 480.00

معاونت امور زنان و خانواده

- women.gov.ir

  692,199   $ 960.00